Deeniyat 2 Year Urdu - English 1.0 APK for AndroidDeeniyat 2 Year Urdu - English 1.0
File name: Deeniyat-2-Year-Urdu---English.APK
ID: com.deeniyat.secondyearliteration
Version: 1.0
File Size: 18MbDeeniyat 2 Year Urdu - English Screenshots

Free Deeniyat 2 Year Urdu - English APK
Download Deeniyat 2 Year Urdu - English APK for Android
Free Download Deeniyat 2 Year Urdu - English APK

Deeniyat 2 Year Urdu - English Details

Idara-e-Deeniyat ne makaatib ko murattab nizaam ke saath chalaane ka aagaaz kiya hai.
"Deeniyat" ke naam se bachchon, mardon aur aurton ke liye alag alag Syllabus bhi tarteeb diya hai, chunaanche bachchon ka Syllabus teen hisson par taqseem kiya gaya hai :
1) Primary Syllabus 2) Secondary Syllabus 3) Advanced Syllabus.
Primary Syllabus Zero Course ke alaawa 5 Year hai ,Jis mein Qur'aan-e-Kareem mukammal karaane ke saath saath Deen ki ahem baaton ko jama karne ki koshish ki gai hai.
Deeniyat 2 Year Urdu - English | 32 Reviewers | | Rating: 4.6

Download Deeniyat 2 Year Urdu - English 1.0 APK

Previous
Next Post »