Deeniyat Women 1st Year U - E 1.0 APK for AndroidDeeniyat Women 1st Year U - E 1.0
File name: Deeniyat-Women-1st-Year-U---E.APK
ID: com.deeniyat.firstyearwomen
Version: 1.0
File Size: 44MbDeeniyat Women 1st Year U - E Screenshots

Download Deeniyat Women 1st Year U - E APK
Download Deeniyat Women 1st Year U - E APK for Android
Free Download Deeniyat Women 1st Year U - E APK for Android

Deeniyat Women 1st Year U - E Description

Idara-e-Deeniyat ne makaatib ko murattab nizaam ke saath chalaane ka aagaaz kiya hai.
"Deeniyat" ke naam se bachchon, mardon aur aurton ke liye alag alag Syllabus bhi tarteeb diya hai, chunaanche bachchon ka Syllabus teen hisson par taqseem kiya gaya hai :
1) Primary Syllabus 2) Secondary Syllabus 3) Advanced Syllabus.
Primary Syllabus Zero Course ke alaawa 5 Year hai ,Jis mein Qur'aan-e-Kareem mukammal karaane ke saath saath Deen ki ahem baaton ko jama karne ki koshish ki gai hai.
Deeniyat Women 1st Year U - E | 32 Reviewers | | Rating: 4.6

Download Deeniyat Women 1st Year U - E 1.0 APK

Previous
Next Post »