Deeniyat Women 2nd Year U - E 1.0 APK for AndroidDeeniyat Women 2nd Year U - E 1.0
File name: Deeniyat-Women-2nd-Year-U---E.APK
ID: com.deeniyat.SecondYearWomen
Version: 1.0
File Size: 39MbDeeniyat Women 2nd Year U - E Screenshots

Download Deeniyat Women 2nd Year U - E APK for Android
Free Download Deeniyat Women 2nd Year U - E APK for Android
Lastest Deeniyat Women 2nd Year U - E APK for Android

Deeniyat Women 2nd Year U - E Info

Idara-e-Deeniyat ne makaatib ko murattab nizaam ke saath chalaane ka aagaaz kiya hai.
"Deeniyat" ke naam se bachchon, mardon aur aurton ke liye alag alag Syllabus bhi tarteeb diya hai, chunaanche bachchon ka Syllabus teen hisson par taqseem kiya gaya hai :
1) Primary Syllabus 2) Secondary Syllabus 3) Advanced Syllabus.
Primary Syllabus Zero Course ke alaawa 5 Year hai ,Jis mein Qur'aan-e-Kareem mukammal karaane ke saath saath Deen ki ahem baaton ko jama karne ki koshish ki gai hai.
Deeniyat Women 2nd Year U - E | 17 Reviewers | | Rating: 4.9

Download Deeniyat Women 2nd Year U - E 1.0 APK

Previous
Next Post »