Kithaabul Muqaddhas – Dhivehi 1.1.1 APK for AndroidKithaabul Muqaddhas – Dhivehi 1.1.1
File name: Kithaabul-Muqaddhas-–-Dhivehi.APK
ID: com.kithaabulmuqaddhas.app
Version: 1.1.1
File Size: 2.1MbKithaabul Muqaddhas – Dhivehi Screenshots

Free Download Kithaabul Muqaddhas – Dhivehi APK for Android
Free Kithaabul Muqaddhas – Dhivehi APK
Lastest Kithaabul Muqaddhas – Dhivehi APK

Kithaabul Muqaddhas – Dhivehi Info

In this Android app, a translation of holy writings from the Tawrat (توراة) and Injeel (إنجيل) is now available in the Dhivehi language (ދިވެހި ބަސް), the national language of the Republic of Maldives. It is also the language of Minicoy Island in Lakshadweep, a Union Territory of India, where it is known as Mahl or Mahal.

Read for yourself the Dhivehi (Maldivian) translation of the true stories of Adam (އާދަމްގެފާނު) & Eve (ޙައްވާގެފާނު), Noah (ނޫޙުގެފާނު), Abraham (އިބްރާހީމުގެފާނު) & Sarah (ސާރާ), Ishmael (އިސްމާޢީލްގެފާނު), Joseph (ޔޫސުފުގެފާނު) and many others in the book of Genesis (ފެށުން). This app also includes the amazing sea adventure of Jonah (ޔޫނާސް).

Do you need guidance for everyday life? Check out the wise words of King Solomon (ސުލައިމާނުގެފާނު) in Proverbs (ހަރުބަސްތައް).

You can also read about the life and teachings of Jesus (އީސާގެފާނު) as recorded by Luke (ލޫކާސް) and John (ޔުޙަންނާ). Find out about early followers of Jesus in Acts of the Apostles (މަންދޫބުން) and in the letter to the Galatians (ގަލާތިޔާ).

Dhivehi (Maldivian) translations of other holy writings from the Tawrat (ތައުރާތު), Zabur (ޒަބޫރު), & Injeel (އިންޖީލު) are planned to be released for Android devices in the future. Please check for updates of the Kithaabul Muqaddhas app.

This app contains an embedded Thaana font, and a simple built-in Thaana keyboard for searching for words in the text. (The Thaana script is unique to Maldives.)

This is an offline app, completely self-contained. It does not need Internet access, or any special permissions.

This is still a testing version, and it is FREE for those who download it at the current stage. Please email us with bug reports that include Android version, phone model, and description of the problem. We want to make this Dhivehi translation of the Kithaabul Muqaddhas to be as clear, accurate and natural as possible for the Maldivian people, and we welcome your suggestions for improvement. Please send feedback to: dhinnevun@gmail.com. (Your privacy and confidentiality will be respected.)

What's new in Kithaabul Muqaddhas – Dhivehi 1.1.1

The app now includes the Proverbs of Solomon, and a bug fix for devices running Android 4.4.
Mi appga mihaaru Sulaimaanugefaanuge harubasthah foiy ves himeneyneve. Mi fothun dhaskohdhenee maaiykalaan'geah boalan'bai kiyamanvumasheve. Hithuhurigothakah dhuniyeygai ulhumakee moya kameh kameve. Meehaage kibaagai ankekaa aa medhu hunnan jehey hamdharudhee aa oagaaverikan fadha maaiy kanthakeve. Thedhuverikamaa amaanaaiytherikamaa insaafuveri kamuge mathiveri sifathakeve.
Kithaabul Muqaddhas – Dhivehi | 28 Reviewers | | Rating: 4.2

Download Kithaabul Muqaddhas – Dhivehi 1.1.1 APK

Previous
Next Post »